Všeobecné obchodní podmínky uzavírání smluv o zprostředkování zakázek prostřednictvím domény www.remeslnici-praha.cz

 

         I.    Vymezení smluvních stran a poskytovaných služeb

 

 1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele serveru a poskytovatele zprostředkovatelských služeb (dále jen zprostředkovatel), kterým je pan Zbyšek Joachymstál, podnikající pod označením Řemeslníci Praha - Zbyšek Joachymstál IČ.: 13098209, s místem podnikání Jičínská 613 / 33, Praha 3, Žižkov, PSČ: 130 00, e-mail:.remeslnici.praha@post.cz .) a fyzická nebo právnická osoba, která podniká v oblasti stavebních činností a požaduje zprostředkování zakázek (dále jen zájemce)
 2. Předmětem nabídky zprostředkovatele je vytvoření příležitosti pro zájemce uzavřít smlouvu o dílo s třetími osobami poptávajícími práce a služby nabízené zájemcem (dále jen zákazník), prostřednictvím internetových stránek www.remeslnici-praha.cz  a s využitím databáze nabízených služeb, zjištěných poptávek zákazníků a kontaktů.

 

        II.  Výše a splatnost provize

 

 

 1. Zájemce se zavazuje v případě uzavření smlouvy se zákazníkem zajištěným činností zprostředkovatele uhradit zprostředkovateli provizi ve výši 17 % z ceny díla. 
 2. Provize je splatná do 14 dnů po provedení díla zájemcem, za předpokladu zaplacení díla zájemci a uplynutí data splatnosti ve vystavené faktuře. Splnění či změnu výše uvedených podmínek je zájemce povinen zprostředkovateli oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke změně či splnění podmínky dojde. Provizi je zprostředkovatel oprávněn účtovat fakturou se splatností nejméně …14 dnů. Pro sdělení rozhodujících skutečností i zasílání faktur si strany sjednávají pro zprostředkovatele adresu uvedenou v kontaktních údajích těchto smluvních podmínek, pro zájemce adresu uvedenou v internetovém formuláři, kterým zprostředkovatelské služby objedná.

 

        III.    Způsob objednání a poskytnutí služeb

 

 1. Pro objednávku služeb je nutná registrace zájemce. Zájemce vyplní on line formulář pro objednávku, sdělí své kontaktní údaje a informace o nabízených službách. Objednávka je provedena odesláním vyplněného formuláře zájemcem, které následuje sdělení zprostředkovatele o přijetí objednávky. Takto provedená objednávka je požadována za závaznou.
 2. Provedením objednávky vyslovuje uživatel zároveň souhlas s těmito všeobecnými smluvními podmínkami včetně výše provize, sjednané doby poskytování zprostředkovatelských služeb a sankcí. 
 1. V případě výslovného souhlasu obou stran může být smlouva uzavřena i jiným způsobem.
 1. Zprostředkovatel nepřebírá odpovědnost za případnou neaktuálnost obsahu vloženého zájemcem či zákazníky, nefunkčnost telefonických či e-mailových kontaktů a další jím neovlivnitelné příčiny, které by bránily kontaktu mezi zákazníkem a zájemcem.

       IV.     Doba trvání mluvního vztahu a způsoby ukončení

 

 1. Zprostředkovatelská smlouva se mezi stranami sjednává na dobu určitou v trvání 1 kalendářního roku od zaslání objednávky.
 2. Sjednaná doba se automaticky prodlužuje o další kalendářní rok, pokud žádná ze stran nesdělí před uplynutím sjednané lhůty druhé straně, že o další pokračování smluvní ho vztahu nemají zájem. 
 3. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít nebo od smlouvy odstoupit a nepokračovat ve zprostředkovatelské činnosti, pokud zájemce:

- nevyplní správně a úplně údaje ve formuláři pro objednávku

- nabízí či poskytuje služby v rozporu s právním řádem ČR nebo vymezením účelu serveru v čl. I.1 těchto smluvních podmínek

-  není nebo přestane být osobou podnikající v oblasti řemeslných a stavebních prací

- jiným závažným způsobem poruší tyto obchodní podmínky, zejména pak nezaplatí sjednanou provizi nebo uzavře se zajištěným zákazníkem smlouvu, o níž zprostředkovatele neinformuje

Vyrovnání vzájemných nároků v případě odstoupení od smlouvy upravují ustanovení čl. VII. 3 a 4 a ustanovení čl. V. těchto obchodních podmínek, která se přiměřeně uplatní též pro případ, že smlouva nebyla uzavřena, ale jedna ze stran již poskytla alespoň částečné plnění.

 

         V.   Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Zájemce výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje vymezené zákonem č. 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů, které zprostředkovateli sdělí pro účely realizace služeb, byly po dobu této realizace uloženy u zprostředkovatele, a to v nezbytně nutném rozsahu.
 1. Pokud je součástí údajů sdělených zájemcem též číslo mobilního telefonu, uděluje zájemce jeho poskytnutím též souhlas se zasíláním případných reklamních sdělení o poskytovaných službách formou SMS. Totéž platí pro adresu elektronické pošty sdělenou zájemcem.
 1. Souhlas se zasíláním reklamních sdělení může zájemce kdykoliv odejmout, je však povinen tuto skutečnost zprostředkovateli sdělit zasláním výslovně formulovaného sdělení, a to způsobem stanoveným na internetové stránce zprostředkovatele.

 

         VI.   Platební podmínky

 1. Úhrady za užívání objednaných služeb budou prováděny bezhotovostním platebním příkazem na základě vystavené faktury. ¨
 1. Sjednaná platba se považuje za uhrazenou dnem připsání na účet poskytovatele.
 1. Pokud nebude platba uhrazena do 7 dnů od data splatnosti, má poskytovatel právo bez dalšího od smlouvy odstoupit (viz bod IV.3, poslední odrážka). Odstoupením je smlouva od samého počátku zrušena a povinnosti obou stran zaniknou.
 1. Pro případ, že nebyla ke sjednanému datu provedena úhrada za již provedené služby, má poskytovatel právo též na úhradu jednorázové smluvní pokuty ve výši 6.000,- Kč. Tím není dotčeno jeho právo žádat též úrok z prodlení v zákonné výši.
 1. Smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč je zprostředkovatel oprávněn účtovat též za každý případ závažného porušení smlouvy, které nespočívá v prodlení s platbou.    

 

       VII.      Možnost odstoupení od smlouvy ze strany uživatele

 1. Vzhledem ke skutečnosti, že zprostředkovatelská smlouva je sjednána technickými prostředky na dálku, je zájemce, ačkoliv jako podnikatel nemá postavení spotřebitele, oprávněn dle ujednání stran od smlouvy odstoupit do 14 dnů od odeslání objednávkového formuláře, a to bez udání důvodu.

 

      VIII.       Závěrečná ustanovení

1.      Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách zprostředkovatele v den uzavření smlouvy. Objednávka  je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi zprostředkovatelem a uživatelem archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Uživatel má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky.

2.      Okamžikem uzavření smlouvy zájemce přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně podmínek vzniku nároku na provizi zprostředkovatele a sjednaných sankcí.

 1. Vztahy výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláštním ujednáním smluvních stran se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména pak úpravou smlouvy o zprostředkování v ust. § 2445 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.- občanský zákoník
 1. Smluvní strany výslovně konstatují, že smluvní vztah mezi nimi se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že je smlouva uzavřena z místa přístupu mimo území ČR.

5.      Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 19.9. / 2015. Změny obchodních podmínek vyhrazeny.